პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი

პროგრამა “პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება” განკუთვნილია საჯარო სექტორში მომუშავე III და IV რანგის მოხელეთათვის, რომელიც შედგება 4 მოდულისგან და მისი საერთო ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 24 აკადემიური საათით.

 

 

© 2019 ყველა უფლება დაცულია