მოხელის მენეჯერული უნარები

პროგრამა „მენეჯერული უნარები“, რომელიც განკუთვნილია საჯარო სექტორში მომუშავე I და II რანგის მოხელეთათვის, შედგება 5 მოდულისგან და მისი საერთო ხანგრძლივობა განსაზღვრულია 35.45 აკადემიური საათით.

© 2019 ყველა უფლება დაცულია